2-ਹਫਤੇ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2019-20

ਬੈਚ ਨੰ:

ਸੁਰੂ ਹੋਣ  ਦੀ ਮਿਤੀ

ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ

 

ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ

01.04.2019

12.04.2019  

 

ਦੂਜਾ ਬੈਚ

22.04.2019

03.05.2019

 

ਤੀਜਾ ਬੈਚ

13.05.2019

24.05.2019

 

ਚੌਥਾ ਬੈਚ

10.06.2019

21.06.2019

17.06.19 ਕਬੀਰ ਜੈਯੰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 15.6.2019 ਦਾ ਦਿਨ ਲੱਗਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾਂ|

ਪੰਜਵਾਂ ਬੈਚ

01.07.2019

12.07.2019

 

ਛੇਵਾਂ ਬੈਚ

22.07.2019

02.08.2019

 

ਸੱਤਵਾਂ ਬੈਚ

19.08.2019

30.08.2019

 

ਅੱਠਵਾਂ ਬੈਚ

02.09.2019

13.09.2019

 

ਨੌਵਾਂ ਬੈਚ

23.09.2019

04.10.2019

2 ਅਕਤੂਬਰ ਗਾਂਧੀ ਜੈਯੰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 28.9.2019 ਦਾ ਦਿਨ ਲੱਗਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾਂ|

ਦੱਸਵਾਂ ਬੈਚ

14.10.2019

25.10.2019

 

ਗਿਆਰਵਾਂ ਬੈਚ

04.11.2019

15.11.2019

12.11.19 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 9.11.2019  ਦਾ ਦਿਨ ਲੱਗਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾਂ|

ਬਾਰਵਾਂ ਬੈਚ  

25.11.2019

06.12.2019

 

ਤੇਰਵਾਂ ਬੈਚ

16.12.2019

27.12.2019

25 ਕ੍ਰਿ੍ਰਸਮਿਸ  ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 21.12.2019  ਦਾ ਦਿਨ ਲੱਗਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾਂ|

ਚੌਦਵਾਂ ਬੈਚ

06.01.2020

17.01.2020

 

ਪੰਦਰਵਾਂ ਬੈਚ

27.01.2020

07.02.2020

 

ਸੌਲਾਵਾਂ ਬੈਚ

17.02.2020

28.02.2020

 

ਸਤਾਰਾਵਾਂ ਬੈਚ

09.03.2020

20.03.2020