ਡੇਅਰੀ ਉੱਦਮ ਸਿਖਲਾਈ 2019 -20

ਬੈਚ ਨੰ:

ਇੰਟਰਵਿਊ

ਬੈਚ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਚ

03.06.2019

10.06.2019

10.07.2019

ਦੂਜਾ ਬੈਚ

26.07.2019

13.08.2019

12.09.2019

ਤੀਜਾ ਬੈਚ

16.09.2019

23.09.2019

24.10.2019

ਚੌਥਾ ਬੈਚ

08.11.2019

18.11.2019

17.12.2019

ਪੰਜਵਾਂ ਬੈਚ

06.01.2020

13.01.2020

11.02.2020