6 ਹਫਤੇ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ 2018 -19

ਬੈਚ ਨੰ :

ਇੰਟਰਵਿਊ 

 ਬੈਚ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ

14.05.2018

21.05.2018

29.06.2018

ਦੂਜਾ ਬੈਚ

09.07.2018

16.07.2018

24.08.2018

ਤੀਜਾ ਬੈਚ

31.08.2018

10.09.2018

18.10.2018

ਚੌਥਾ ਬੈਚ

01.11.2018

12.11.2018

21.12.2018

ਪੰਜਵਾਂ ਬੈਚ

04.01.2019

14.01.2019

22.02.2019