6 ਹਫਤੇ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ 2017 -18

ਬੈਚ ਨੰ :

ਇੰਟਰਵਿਊ 

 ਬੈਚ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ

25.04.2017

08.05.2017

20.06.2017

ਦੂਜਾ ਬੈਚ

23.06.2017

03.07.2017

12.08.2017

ਤੀਜਾ ਬੈਚ

18.07.2017

28.08.2017

11.10.2017

ਚੌਥਾ ਬੈਚ

13.10.2017

23.10.2017

02.12.2017

ਪੰਜਵਾਂ ਬੈਚ

22.12.2017

08.01.2018

19.02.2018