2 ਹਫਤੇ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ 2018 -19

ਬੈਚ ਨੰ :

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ

23.04.2018

04.05.2018

ਦੂਜਾ ਬੈਚ

07.05.2018

18.05.2018

ਤੀਜਾ ਬੈਚ

21.05.2018

01.06.2018

ਚੌਥਾ ਬੈਚ

04.06.2018

15.06.2018

ਪੰਜਵਾਂ ਬੈਚ

18.06.2018

29.06.2018

ਛੇਵਾਂ ਬੈਚ

02.07.2018

23.07.2018

ਸੱਤਵਾਂ ਬੈਚ

16.07.2018

27.07.2018

ਅੱਠਵਾਂ ਬੈਚ

06.08.2018

17.08.2018

ਨੌਵਾਂ ਬੈਚ

27.08.2018

07.09.2018

ਦੱਸਵਾਂ ਬੈਚ

17.09.2018

28.09.2018

ਗਿਆਰਵਾਂ ਬੈਚ

22.10.2018

02.11.2018

ਬਾਰਵਾਂ ਬੈਚ

19.11.2018

01.12.2018

ਤੇਰਵਾਂ ਬੈਚ

10.12.2018

21.12.2018

ਚੌਦਵਾਂ ਬੈਚ

07.01.2019

18.01.2019

ਪੰਦਰਵਾਂ ਬੈਚ

28.01.2019

08.02.2019

ਸੋਲ੍ਹਵਾਂ ਬੈਚ

18.02.2019

01.03.2019

 

  04.03.2019

      15.03.2019