2 ਹਫਤੇ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ 2017 -18

ਬੈਚ ਨੰ :

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ

17.04.2017

28.04.2017

ਦੂਜਾ ਬੈਚ

08.05.2017

1905.2017

ਤੀਜਾ ਬੈਚ

12.06.2017

23.06.2017

ਚੌਥਾ ਬੈਚ

03.07.2017

14.07.2017

ਪੰਜਵਾਂ ਬੈਚ

17.07.2017

28.07.2017

ਛੇਵਾਂ ਬੈਚ

01.08.2017

11.08.2017

ਸੱਤਵਾਂ ਬੈਚ

04.09.2017

15.09.2017

ਅੱਠਵਾਂ ਬੈਚ

23.10.2017

03.11.2017

ਨੌਵਾਂ ਬੈਚ

06.11.2017

17.11.2017

ਦੱਸਵਾਂ ਬੈਚ

27.11.2017

08.12.2017

ਗਿਆਰਵਾਂ ਬੈਚ

11.12.2017

22.12.2017

ਬਾਰਵਾਂ ਬੈਚ

08.01.2018

19.01.2018

ਤੇਰਵਾਂ ਬੈਚ

22.01.2018

02.02.2018

ਚੌਦਵਾਂ ਬੈਚ

12.02.2018

23.02.2018

ਪੰਦਰਵਾਂ ਬੈਚ

05.03.2018

16.03.2018

ਸੋਲ੍ਹਵਾਂ ਬੈਚ

19.03.2018

30.03.2018